Algemene informatie K.v.v. Quick Boys

 

LIDMAATSCHAP
Het voetbalseizoen en daarbij ook het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u een e-mail sturen naar administratie@quickboys.nl. Daarnaast kunt u op donderdagavond of zaterdagochtend terecht op het secretariaat (tel. 071-4014132).

Lidmaatschapspas
Nieuwe leden dienen de lidmaatschapspas zelf of indien minderjarig in gezelschap van ouders/ verzorgers op te halen op het secretariaat. Deze pas wordt niet per post verstuurd.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging als lid dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Dit kan alleen via het invullen van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. Dit opzeggingsformulier is te downloaden via de website of verkrijgbaar op het secretariaat en in de commissiekamer.
Opzegging dient door het lid zelf, of indien minderjarig, door de ouders te gebeuren. Mondelinge opzegging via de jeugdleider, aanvoerder, coördinator of wedstrijdsecretaris wordt niet geaccepteerd.

Opzegging voor een nieuw seizoen dient te geschieden vóór 15 juni van het lopend jaar. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt opgezegd, dan dient de volledige contributie voor het volgende seizoen te worden betaald.

CONTRIBUTIE

De leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven moeten ervoor zorgen dat het contributiebedrag voor 15 oktober van het contributiejaar bij de vereniging binnen is, hetzij op de bankrekening van de vereniging, hetzij via contante betaling op het secretariaat. Is de contributie op 1 december van het contributiejaar nog niet betaald, dan wordt de lidmaatschapspas geblokkeerd totdat de verschuldigde contributie is ontvangen. Spelende leden zijn bij een contributieachterstand vanaf 15 december van het contributiejaar niet speelgerechtigd totdat de contributie op de bankrekening van Quick Boys is bijgeschreven of de contributie contant op het secretariaat is voldaan.

Langdurige blessure
Indien een spelend lid vanwege een langdurige blessure tijdens het seizoen niet aan voetballen toekomt, dan kan het lidmaatschap worden omgezet naar niet-spelend (jeugd)lid. In dat geval komt de speler in aanmerking voor restitutie van een deel van de contributie.

Jeugdsportfonds
Is het voor u te duur om uw kind te laten sporten? Dan kan het Jeugdsportfonds u misschien helpen, bijvoorbeeld door de contributie te betalen. De gemeente wil namelijk dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen sporten. Ook als hun ouders geen geld hebben om bijvoorbeeld de clubcontributie te betalen.
De bijdrage van het Jeugdsportfonds Katwijk is maximaal € 225 per jaar per sportend kind.
U komt in aanmerking voor een bijdrage uit het sportfonds als:
•    u in de gemeente Katwijk woont;
•    uw kind tussen de 4 en 18 jaar oud is; en
•    u een inkomen hebt tot 120% van het wettelijk geldende minimum.

Aanvraag
U moet een bijdrage uit het Jeugdsportfonds zelf aanvragen. Dit kan alleen via een intermediair, zoals:
•    leraar op school;
•    jeugdhulpverlener;
•    maatschappelijk werker;
•    huisarts;
•    door een medewerker van het Zorgloket bij de gemeente.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, meldt u het kind aan als lid van Quick Boys en betaalt het fonds de contributie rechtstreeks aan de vereniging.

Zorgverzekering
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoedt in 2015 maximaal € 50 van de contributie van sportverenigingen voor uw kinderen tot 18 jaar als u een GeZZinspakket (AV_GeZZin) of AV-Totaal heeft.
Als u een nota ontvangt van Quick Boys stuurt u deze naar Zorg en Zekerheid. Duidelijk moet zijn dat het om uw zoon/dochter gaat.
Indien u via automatische incasso betaalt, stuur dan een kopie van het afschrift, met daarop aangegeven om welke kinderen het gaat. De overige bedragen op het rekeningoverzicht kunt u blanco maken.

U kunt uw nota/declaratie online indienen via MijnZZ of opsturen naar:Zorg en Zekerheid, Afdeling declaraties, Antwoordnummer 12030, 2300 VC LEIDEN.

KLEDINGPLAN
Alle spelers van Quick Boys ontvangen ieder seizoen een wedstrijdtenue in bruikleen. Hiervoor is een jaarlijkse vergoeding in de contributie opgenomen. Het is de bedoeling dat de tenues (broeken en shirts) gedurende het seizoen worden verzorgd door het team en aan het eind van het seizoen worden ingeleverd. De begeleiders zijn hiervoor verantwoordelijk. Voetbalkousen hoeven niet te worden ingeleverd.
Shirts en broeken die een verkeerde maat hebben of stuk zijn, kunnen worden geruild in de webshop. Indien er onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van de spullen kan het zo zijn dat er voor de nieuwe spullen moet worden betaald. Dit geldt ook voor kleding die is kwijtgeraakt. Nieuwe voetbalkousen dienen altijd te worden betaald. Deze kunnen tegen een gereduceerd tarief in de webshop worden gekocht.

REGELS SPORTPARK
Alleen reservespelers en begeleiders mogen binnen de afrastering van het veld komen. Ouders en andere supporters dienen buiten de afrastering te blijven. Zolang er ouders of anderen zich binnen de afrastering bevinden wordt er niet gevoetbald.

Gedrag ouders/supporters
Ouders en supporters dienen zich sportief en positief te gedragen. Spelers en teams mogen worden aangemoedigd, maar op een bescheiden manier. Niet schreeuwen, scheidsrechter of spelers beledigen, spelers bekritiseren of spelers aanmoedigen overtredingen te maken.

Roken
Roken op het sportpark mag alleen in de aangegeven rookzones. Het is derhalve verboden om bij de speelvelden te roken. Peuken die op het kunstgras terecht komen kunnen het speelveld beschadigen. In de praktijk is er ieder jaar voor duizenden euro’s brandschade. Deze brandschade wordt o.a. door peuken veroorzaakt.

AFGELASTINGEN
De KNVB publiceert de algemene informatie over afgelastingen op pagina 603 van Teletekst.
De teams van Quick Boys spelen in het district West II.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen categorie A en categorie B. Onder categorie A vallen de volgende teams: QB 1 t/m 5, JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO13-2 en VR1. De overige teams vallen onder categorie B.
De afgelastingen worden ook vermeld op de website van Quick Boys: www.quickboys.nl en Teletekstpagina 682 van RTV Katwijk.

AFMELDEN WEDSTRIJD/TRAINING
Indien een speler verhinderd is om te voetballen of te trainen, dient dit tijdig te worden doorgegeven aan de begeleider/trainer van het team.
Geef met name ruim op tijd aan wanneer een speler wegens vakantie, open dagen van scholen en dergelijke op een bepaalde datum verhinderd is, zodat er maatregelen kunnen worden getroffen om vervanging te regelen of de wedstrijd te verplaatsen.
Indien een KNVB-wedstrijd geen doorgang kan vinden omdat er geen team op de been kan worden gebracht (meestal omdat afzeggingen door spelers te laat bij Quick Boys bekend zijn), dan zal het team de KNVB-boete moeten voldoen.

VERVOER UITWEDSTRIJDEN
Teams dienen zelf voor vervoer naar uitwedstrijden te zorgen. In de praktijk betekent dit dat ouders hiervoor verantwoordelijk zijn. Met name bij de oudere jeugd (A- en B-junioren) kan dit wel eens problemen opleveren. Het meest voor de hand liggend is om hier afspraken over te maken welke ouders wanneer rijden (vervoersschema).

WEBSITE
Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de website van Quick Boys: www.quickboys.nl en Teletekstpagina 682 van RTV Katwijk.

KNVB-BOETES
Indien de KNVB een speler een boete oplegt (gele of rode kaart), dan wordt deze boete in eerste instantie door Quick Boys aan de KNVB betaald. Quick Boys zal deze boete vervolgens op de betreffende speler verhalen. Hiervoor geldt dat voor 15 juni van enig jaar alle schulden moeten zijn betaald.
Indien de KNVB een team een boete oplegt, dan zal Quick Boys deze boete op het team verhalen.