Eerherstel

Beste leden,

Zoals u weet, zijn er binnen onze club in het verleden verenigingsgelden verdwenen. Het vorige bestuur heeft daar onderzoek naar laten doen. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn er procedures gevoerd bij de tuchtcommissie. De tuchtcommissie heeft het indertijd aannemelijk gevonden dat meerdere vrijwilligers zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering en heeft aan deze vrijwilligers sancties opgelegd. De commissie van beroep heeft deze sancties bevestigd.

Door een van deze vrijwilligers is een gerechtelijke procedure gestart tegen Quick Boys en tegen het bureau dat het onderzoek naar de verdwenen verenigingsgelden heeft verricht. Dit heeft betrokkene gedaan omdat hij het volstrekt niet eens is met de gang van zaken tijdens en na het onderzoek en de daarop gebaseerde uitspraken van de tuchtcommissie en de commissie van beroep. Hij stelt onschuldig te zijn.

Het bestuur heeft kennis genomen van de kritiek en de bezwaren van betrokkene op het uitgevoerde onderzoek en de handelwijze daarna van het voormalige bestuur. Ten aanzien van de door betrokkene geuite bezwaren over de handelwijze van het voormalige bestuur doet het huidige bestuur geen uitspraken. Het bestuur acht het, gezien de inhoud van de door betrokkene geuite bezwaren in de thans aanhangige procedure, wel in het belang van Quick Boys dat er een streep door de procedure en deze kwestie wordt gezet.

Het bestuur en betrokkene hebben gesprekken met elkaar gevoerd en hebben in goed onderling overleg besloten dat betrokkene de rechtszaak tegen Quick Boys intrekt. Een rechtszaak die alleen maar verliezers kent en die de toekomst voor iedereen alleen maar meer onzeker maakt. We hebben een fantastische club en hebben er belang bij dat we positief en met volle energie naar de toekomst kunnen kijken. Daar passen geen rechtszaken bij.

Het bestuur is content met de door het vorige bestuur genomen maatregelen inzake het betalingsverkeer binnen de vereniging maar betreurt echter zeer hetgeen betrokkene is overkomen, de voortdurende stress die dat voor hem en zijn omgeving heeft veroorzaakt en de wijze waarop dit wereldkundig is gemaakt heeft het leven van betrokkene en zijn familie voorgoed geschaad en veranderd.

Het bestuur heeft besloten betrokkene volledig te rehabiliteren, hetgeen inhoudt dat hij ook weer welkom is als hij zich als vrijwilliger voor Quick Boys wil inzetten.

Namens het bestuur,

Bart van Kruistum

Geef een reactie