Kort verslag bestuursvergadering, d.d. 8 juli 2009

Ondanks de ‘voetballoze periode’ valt er vanuit het bestuur van Quick Boys meer dan voldoende te melden
Vanaf deze bestuursvergadering is het bestuur uitgebreid met het kandidaat bestuurslid Jan-Willem van der Plas. In de najaarsledenvergadering zal Jan-Willem vanuit de Seniorcommissie als kandidaat voor de bestuursfunctie Seniorzaken worden voorgedragen. Bestuurslid André Jonker was niet aanwezig in verband met zijn begeleiding bij de Deense trip van QB A2, B1 en B2.

De vergadering kent een 15-tal agendapunten. Elk agendapunt bestaat uit onderwerpen welke mededelend, opiniërend of besluitvormend zijn. Na het vaststellen van de notulen worden de negen verschillende bestuursportefeuilles behandeld.

De nieuwe statuten van de vereniging zijn in concept gereed. Deze worden nu getoetst door de KNVB en vervolgens zullen deze in de najaarsledenvergadering aan de leden worden voorgelegd. Ook wordt nog gewerkt aan een nieuw huishoudelijk reglement. Naast de commissie van beroep zal er ook een voorstel tot het installeren van een tuchtcommissie komen.

Het wedstrijdsecretariaat voor de senior(selectie)teams 1, 2 en 3 wordt vanaf komend seizoen verzorgd door Dirk Haasnoot. Om alle enthousiaste initiatieven om inkomsten voor Quick Boys te  genereren is onder voorzitterschap van Ronalda Verdoes een Stuurgroep Evenementen ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de jubileum- en familiedagencommissie, de evenementencommissie, de Denktank en de sfeercommissie van de SV. De vereniging zal vanaf komend seizoen weer participeren in de Stichting Duin- en Bollenstreekclubs.

De contracten met de hoofd-en subsponsors Basis Bedrijfshuisvesting, Horesca Horecavo en Dijksman Automobielbedrijven zijn besproken. Het bestuur is verheugd dat met deze bedrijven het (sub)sponsorschap van het eerste- en tweede elftal is afgerond.
Ook is er gesproken over de bestuurlijke invulling van de Stichting Vrienden van Quick Boys /  Businessclub.

De aanleg van de kunstgrasvelden vordert gestaag. Wat betreft de aan te brengen verlichting dient er door de gemeente nog een (versneld) traject gevolgd te worden om dit af te ronden. Het ziet er naar uit dat de Stichting KOK (Kinderopvang) vanaf 1 januari 2010 gebruik zal gaan maken van de voorkantine. Finale afspraken hiertoe worden de komende maanden gemaakt.

Wat betreft Jeugdzaken zal komend seizoen specifiek aandacht worden gegeven aan de sponsorschappen van de verschillende teams / jeugdafdeling. Vooralsnog is gekozen om de kleding van de selectieteams schriftelijk door de ouders te laten borgen.

De perscoördinatie zal vanaf heden worden verzorgd door Jan den Dekker, daarbij geassisteerd door Jolanda Bellekom. Er wordt hard gewerkt aan een zogenaamde persgedragscode terwijl er ook activiteiten worden ontplooid om te komen tot een hoofdsponsorschap voor QB TV.

In de afgelopen weken zijn verschillende positieve activiteiten ontplooid om te komen tot collectieve support van ons eerste elftal. Er is overleg geweest en zeker ook het Beach Soccer-evenement van afgelopen zaterdag was een schot in de roos. De organisatie voor de Open Dag (15 augustus) is volop bezig om er een uitdagende dag van te maken. Er wordt verder hard gewerkt aan de herinrichting van de ingangen Noord en Zuid. Met de lokale overheid zijn al (veiligheids)afspraken gemaakt voor het komende seizoen waaronder de organisatie van de derby’s tegen Katwijk en RBB.

Helaas kan door een veranderde werkkring (Katwijk wordt Zeeland) de succesvolle trainer van het kampioensteam Quick Boys 2, Marcel van Duijn, zijn trainersfunctie niet meer invullen.
In de afgelopen weken zijn er gesprekken geweest met o.a de clubscheidsrechters, de damesafdeling en is er gesproken over de medische organisatie. Dit alles moet resulteren in een duidelijke structuur tussen bestuur en betrokkenen. Er is gesproken met de TC en TS over onderwerpen als discipline, mentale hardheid, aansprekend voetbal, bevorderen doorstroming, bescherming jeugdspelers, ed.

Voor de verhuur van de oude businessclub is een definitief protocol vastgesteld. Ook is er gesproken over de openingstijden van het Jeugdhonk cq. de bezetting door (nieuwe) vrijwilligers. De prijzen van de kantine zullen voor komend seizoen slechts enkele (lichte) verhogingen kennen.

Het bestuur heeft besloten dit jaar een korting te geven op de door de ledenvergadering vastgestelde contributie. Dit zal zeer binnenkort in een aparte berichtgeving worden gecommuniceerd. De vaststellingsovereenkomst met de Belastingsdienst is ondertekend. De aanslag van € 350.000 zal worden gefinancierd middels een banklening. De entréeprijzen voor het nieuwe seizoen zijn vastgesteld (9 – 6,50 – 5 – 4 euro) waarbij QB-leden hun vrije toegang bij de competitiewedstrijden van QB1 behouden.

Een goede zomervakantie gewenst waarbij wordt aangegeven dat over drie weken de bal alweer rolt op sportpark Nieuw Zuid.

Bestuur K.v.v. Quick Boys

Geef een antwoord