Kort verslag bestuursvergadering, d.d. 27 mei 2009

De tweede bestuursvergadering van het nieuwe bestuur in complete samenstelling.
De seniorenafdeling is (nog) niet vertegenwoordigd aan de bestuurstafel en dit wordt als een gemis ervaren. In de najaarsledenvergadering zal daarom het voorstel worden gedaan om een bestuurslid seniorenvoetbal te benoemen en daarmee het aantal bestuursleden uit te breiden naar 12; tevens zal dan ook een kandidaat worden voorgedragen. Er worden gesprekken gevoerd met QB vrijwilligers om verschillende taken op het secretariaat in te vullen. Hierbij moet worden gedacht aan de ledenadministratie, het wedstrijdsecretariaat van de (senioren)selectieteams en het uitbreiden van de financiële commissie die ingezet zal worden op de veelheid aan (financieel) administratieve zaken.  
 
Binnen de portefeuille clubhuiszaken is o.a. gesproken over de gemeentelijke vergunningen voor bijzondere activiteiten, het volgen van horeca – cursussen, openingstijden tijdens inhaalwedstrijden en de openingstijden van het jeugdhonk.  
 
Met betrekking tot commerciële zaken zijn er al enige gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe hoofd- en subsponsor voor het eerste elftal. De verwachting is dat op korte termijn het een en ander kan worden afgerond.  
 
Wat betreft facilitaire zaken de mededeling dat de gesprekken met de Stichting Kinder Opvang Katwijk (KOK) gaande zijn. Vooralsnog is de keuze om de voorkantine te gaan gebruiken voor de naschoolse opvang. Definitief is dit nog niet daar er ook invulling gegeven dient te worden aan veiligheid (brandpreventie, glazen ruiten, sanitair etc). Wordt vervolgd derhalve. De planning is dat in de tweede helft van de maand juni wordt begonnen met de aanleg van de kunstgrasvelden 4 en 5 en alles wat daarbij hoort (hekwerken, ballenvangers, doelen, etc. etc.). De werktijd zal zo’n 8 weken bedragen zodat de velden begin september speelklaar zullen zijn.  
 
Bij het agendapunt jeugdzaken is gesproken over de budgetten van de jeugdopleiding / selectieteams ed.  en de praktische invulling daarvan. Er wordt een borgstelling uitgewerkt op basis waarvan de selectieteams hun kleding ontvangen en na afloop van het seizoen weer “geborgd” inleveren.
 
Achter de schermen is het bestuurslid multimedia- en communicatiezaken volop bezig om de juiste man / vrouw te vinden voor de functie “perscoördinator”. De verwachting is dat de vereniging ingaande het nieuwe seizoen deze functie zal hebben ingevuld.
In verschillende geledingen van de verenigingen worden enquêtes gehouden met als onderwerp “communicatie”. Er is al de nodige respons ontvangen. In de maand juni wordt een en ander afgerond en zullen conclusies worden getrokken / aanbevelingen worden gedaan.
Tevens wordt de aandacht gevraagd om de door de SV / Sfeercie geïnitieerde Open Dag (deze wordt 15 augustus as. gehouden) zodanig te organiseren dat deze breed binnen de vereniging wordt gedragen. Het bestuur stelt zich geheel achter deze doelstelling en zal participeren in het organisatieoverleg.  
 
In het kader van veiligheid- en supporterszaken is het bestuur druk doende met het vervelende vervolg (aansprakelijkheidsstelling) op de gespeelde wedstrijd Rijnsburgse Boys – Quick Boys, april jl. Er is sprake van een fikse schade veroorzaakt door een aantal vandalen. Wordt vervolgd en ook nu wordt een oproep gedaan op de sociale controle om dergelijke uitwassen de kop in te drukken.

Door de vereniging is een evaluatierapport opgesteld betreffende de nu 1 jaar lopende pilot stewarding amateurvoetbal. Dit rapport zal o.a. aan de KNVB worden gestuurd.  
In de komende weken zullen plannen worden gemaakt om te komen tot een betere doorloop en (scan)storingsvrije invulling van de beide ingangen Noord en Zuid. Het geheel zal budgettair neutraal uitgevoerd moeten worden.  
 
Wat betreft voetbalzaken kan worden meegedeeld dat vrijwel alle selectieteams voor het nieuwe seizoen bekend zijn. Ook hebben er evaluatiegesprekken plaatsgevonden met alle selectieteams en de begeleiding daarvan betreffende het afgelopen seizoen.  
 
Op korte termijn verschijnt er een eerste berichtgeving omtrent de “Denktank”, wordt een indruk gegeven van de aangedragen mogelijkheden en wordt een plan de campagne geformuleerd. Belangrijk is de centrale coördinatie (= Denktank) betreffende alle mogelijkheden om de komen tot extra structurele inkomsten. De verwachting is dat op basis van de uitkomsten van de Denktank het mogelijk is een korting te geven op de in de voorjaarsledenvergadering aangenomen contributieverhoging(en). Sowieso zal dit ruim voor 1 augustus a.s. worden gecommuniceerd.

De schikking met de Belastingsdienst wordt tussen nu en enkele weken geformaliseerd. In de ledenvergadering is al gecommuniceerd op welke wijze de vereniging haar verplichtingen in deze zal nakomen.  
 
Tot zover een indruk van de vele besproken- en besloten zaken.
 
Heeft u vragen, stel deze aan het bestuur. Op de website treft u uitgebreide informatie aan van de bestuursleden en leest u met welke vraag u bij welk bestuurslid moet zijn.  
 
Bestuur K.v.v. Quick Boys

Geef een antwoord