Bericht van de adviescommissie

Kandidaatstelling nieuw bestuur bekend gemaakt
Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering werd een adviescommissie aangesteld met de opdracht een nieuw bestuur voor te bereiden. In tegenstelling tot het verzoek van de ledenvergadering om Huug van Duijn als voorzitter van de Adviescommissie te laten fungeren heeft de commissie gedurende het proces gemeend Huug van Duijn terug te laten treden uit de commissie. Arie Guyt heeft nadien het voorzitterschap van de commissie op zich genomen. De commissie heeft met deze verschuiving trachten te bewerkstelligen dat de onafhankelijkheid van de Adviescommissie niet in het geding komt, de procesgang gewaarborgd blijft en de mogelijke schijn van belangenverstrengeling wordt uitgesloten.
 
Nadat de commissie uitgebreid heeft gesproken over de gewenste bestuursstructuur, zijn er gesprekken geweest met kandidaten, commissies, individuele leden en het zittende bestuur. Er zijn elf leden van de vereniging bereid gevonden om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. De commissie stelt unaniem voor deze elf in de eerstkomende ledenvergadering te benoemen als bestuurslid.
 
Conform artikel 12 lid 1 van de statuten wordt door de ledenvergadering eerst het maximum aantal bestuursleden vastgesteld. Vervolgens worden volgens hetzelfde artikel de bestuursleden in functie gekozen (dagelijks bestuur). Binnen de opdracht heeft de commissie vijf functies aangemerkt, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en bestuurslid commerciële zaken. De overige zes bestuursleden fungeren als portefeuillehouder (algemeen bestuur). De door de adviescommissie voorgestelde kandidaten zijn:

– Huug van Duijn, voorzitter
– Jaap van Duyvenbode,secretaris
– Jan van der Plas, penningmeester
– Ronalda Verdoes-Boesaard, vice-voorzitter
– Harry Vermond, commerciële zaken
– Nico van Duijvenvoorde, jeugdzaken
– Martin Haasnoot, voetbalzaken
– Kees de Jong, veiligheid en supporterszaken
– André Jonker, clubhuiszaken
– Alex Kulk, multimedia en communicatie
– Johan de Zwart, accommodatiezaken

De commissie zal tijdens de ledenvergadering de procedure toelichten, waarna de commissie haar taak als beëindigd beschouwd.

Geef een antwoord