“Elftal” leden van verdienste benoemd

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) afgelopen vrijdag 7 juni, waar ruim 60 leden aanwezig waren, bestond de agenda uit de gebruikelijke onderwerpen, zoals de notulen van de vorige vergadering, de bestuursmededelingen, en een terugblik op het afgelopen halfjaar door de individuele portefeuillehouders.

Voorzitter Bart van Kruistum opende met de opmerking dat we terug kunnen kijken op een prima seizoen met mooie resultaten op alle niveaus, met heerlijk bekervoetbal waar we ons als club en supporters prima op de kaart hebben gezet en met een familiedagenafsluiting die fantastisch was.

In afwezigheid van de penningmeester gaf vertrekkend secretaris Onno de Graaf daarna de aanwezige leden een toelichting op de begroting voor het nieuwe seizoen 2024/2025 en een vergelijking met die van het huidige seizoen. Vermeldenswaard is de verwachte hogere contributieopbrengst door het groeiend ledenaantal (meer dan 3000!) en meer entreegelden omdat er scherper zal worden gecontroleerd op volwassenen met kinderkaartjes. Aan de uitgavenkant zullen we helaas geconfronteerd worden met hogere huurlasten die door de gemeente Katwijk worden opgelegd en ook de personeelskosten zullen toenemen. Verder werd uitgelegd hoe het investeringsprogramma voor de komende jaren eruitziet en welke bedragen bij de voorgenomen investeringen horen.

Vervolgens heeft Onno aan de hand van een presentatie een doorkijk gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van strategie en sturing waar het bestuur het afgelopen driekwart jaar mee bezig is geweest. Het bestaande beleidsplan uit 2010 voldoet nog prima, maar de uitvoering daarvan vraagt een meer strategische aanpak en daar hoopt het bestuur in de najaarsledenvergadering haar definitieve plan voor te kunnen presenteren aan de leden.

De jaarlijkse bestuursverkiezing levert de volgende wijzigingen op: secretaris Onno de Graaf heeft aangegeven zijn functie niet langer te kunnen combineren met zijn eigen bedrijf en is gestopt. Zijn secretaristaak zal overgenomen gaan worden door bestuurslid juridische zaken Ronalda Verdoes. Zij en Bert Kloos zijn herbenoemd voor opnieuw drie jaar en daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursportefeuilles bijgekomen: Peter Hoek is benoemd als bestuurslid supporters- en vrijwilligerszaken en Janneke Pluimgraaff als officemanager/bestuurslid civiele diensten. Nieuwe portefeuilles en extra bestuursleden die nodig zijn bij een vereniging van onze omvang.

Na de terugblik per portefeuillehouder stelde voorzitter Bart van Kruistum een korte pauze voor. Deze werd benut om enkele aanwezige leden op slinkse wijze uit het clubhuis te lokken of van de bank af naar het clubhuis te krijgen. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om aan de aanwezige leden voor te stellen de volgende leden voor te dragen als lid van verdienste: Arie Haasnoot, Cor Vooijs, Arie van Veen, Arie Hellenberg, Adrie Pluimgraaff, Arend van der Plas, Bas Verdoes, Dirk Hoek, Bert Verdoes, Gerrit Verdoes en Huug van Duijn. Deze leden zijn voorgedragen vanuit de leden en het bestuur is van mening dat deze leden van onschatbare waarde voor onze vereniging zijn gezien hun lange staat van dienst en daarom deze eretitel verdienen. De leden stemden hier uiteraard mee in. Na de pauze werden zij onder groot applaus naar voren geroepen en gehuldigd met de bijbehorende oorkonde en bloemen. De niet aanwezige Cor Vooijs en Dirk Hoek hebben dit inmiddels ook ontvangen. De foto’s laten terecht glunderende en trotse gezichten zien.

De vergadering werd tot slot afgesloten met een door de voorzitter aangeboden drankje aan de aanwezige leden. We kunnen terugkijken op een prima ALV.