Agenda ledenvergadering 21 juni a.s.

Zoals eerder gemeld vindt op 21 juni aanstaande een nieuwe ledenvergadering plaats. De agenda is hieronder te vinden. Wij hopen u weer in grote getale te mogen ontmoeten.

Bestuur K.v.v. Quick Boys


LEDENVERGADERING 21 JUNI 2018 VANAF 20.00 UUR IN DE BUSINESSCLUB:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

2a. Vaststellen notulen ALV 25 mei jl.

3. Bestuursverkiezing
Voor onderstaande portefeuilles stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:
Secretaris: Kees Kraaijenoord
Commerciële Zaken: Leen van der Oever
Recreatievoetbal: Willem Schuitemaker
Communicatie: Leo Schaap
Selectievoetbal: Gert Pluimgraaff
Jeugdvoetbal: Bert Kloos
Facilitaire Zaken: Johan de Zwart
Tegenkandidaten kunnen bij het secretariaat worden ingediend tot uiterlijk maandag 18 juni.

4. Goedkeuring van de begroting en vaststelling van de contributie inzake verenigingsjaar 2018/2019
De begroting ligt ter inzage op het secretariaat.

5. Jaarlijkse vaststelling van het bedrag waarvoor het bestuur geen voorafgaande goedkeuring nodig heeft van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen (zie artikel 12 lid 6 sub a van de statuten)

6. Benoeming leden Commissie van Beroep

7. Verbouwing clubhuis

8. Toelichting voetbalzaken

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Geef een reactie