Tegenkandidaten Ledenvergadering 25 mei a.s.

Reeds enige tijd geleden heeft het bestuur van K.v.v. Quick Boys de leden per mail uitgenodigd tot het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering op vrijdag 25 mei in de Businessclub op Sportpark Nieuw Zuid, aanvang 20.00 uur.

Langs deze weg herhalen we de uitnodiging nog eens, met de volgende aantekening:
De statutaire termijn voor het aanmelden van tegenkandidaten m.b.t. de bestuursverkiezing in deze ledenvergadering is op woensdag 23 mei 2018 verstreken.
Inmiddels zijn er volgens het gestelde in artikel 11 lid 4 van de statuten voor alle vacatures tegenkandidaten bij het bestuur aangemeld.

Voor de leden die vrijdag a.s. aanwezig zullen zijn is het voor een eventuele stemming noodzakelijk om de ledenpas mee te nemen.
Het machtigen van een ander lid is mogelijk: ieder lid van 18 jaar en ouder kan maximaal door 1 ander lid gemachtigd worden. Deze volmacht moet schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten:
– volledige naam en geboortedatum van persoon die gemachtigd wordt
– volledige naam, geboortedatum, lidnummer en handtekening van de volmachthebber

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk van onze leden aanwezig zijn en deelnemen aan de stemmingen, om een zo representatief mogelijke uitslag te krijgen.

De reeds verstuurde mail bevat een doorklik-mogelijkheid naar de in de agenda genoemde stukken.
Heeft u de mail niet ontvangen? Geef dan alsnog uw juiste mailadres door via secretariaat@quickboys.nl onder vermelding van naam en lidnummer (of eventueel geboortedatum).

Hieronder treft u de bijgewerkte agenda voor deze vergadering aan. De bijbehorende stukken liggen eveneens ter inzage op het secretariaat van de vereniging.

We stellen uw komst vrijdagavond a.s. zeer op prijs. en zien u graag in groten getale verschijnen in de Businessclub!

Bestuur van K.v.v. Quick Boys


AGENDA VOORJAARSLEDENVERGADERING 25 MEI 2018 VANAF 20.00 UUR IN DE BUSINESSCLUB:

1. Opening

2. Notulen najaarsledenvergadering 27 oktober 2017
Ter inzage op het secretariaat.

3. Bestuursmededelingen

4. Bestuursverkiezing
Vanuit het bestuur worden de volgende kandidaten voorgedragen voor de vacatures die gaan ontstaan:

Voorzitter (in opvolging van Henk-Jan van Maanen)
Martin Haasnoot, het huidige bestuurslid Commerciële zaken. Deze voordracht is mede gebaseerd op de conclusie van de speciale commissie die was ingesteld om te komen tot een advies m.b.t. de opvolging en daartoe een profielschets heeft opgesteld.

Bestuurslid Commerciële zaken (in opvolging van Martin Haasnoot)
Cees Haasnoot

Bestuurslid Selectievoetbal (in opvolging van Cees Haasnoot)
Jaap Hoek

De tegenkandidaten die volgens het gestelde in artikel 11 lid 4 van de statuten bij het bestuur zijn aangemeld voor de vacatures die gaan ontstaan zijn de volgende:

Voorzitter (in opvolging van Henk-Jan van Maanen)
Bart van Kruistum, de huidige voorzitter van de Businessclub

Bestuurslid Commerciële zaken (in opvolging van Martin Haasnoot)
Gillis van der Marel

Bestuurslid Selectievoetbal (in opvolging van Cees Haasnoot)
Gert Pluimgraaff

5. Goedkeuring van de begroting en vaststelling van de contributie inzake
verenigingsjaar 2018/2019
De begroting ligt ter inzage op het secretariaat.

6. Jaarlijkse vaststelling van het bedrag waarvoor het bestuur geen voorafgaande
goedkeuring nodig heeft van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen (zie artikel 12 lid 6 sub a van
de statuten)

7. Benoeming leden Commissie van Beroep

8. Toelichting commerciële zaken

9. Toelichting bouwactiviteiten

10. Toelichting voetbalzaken

11. Rondvraag

12. Sluiting

Geef een reactie