Terugblik najaarsledenvergadering

Op vrijdag 27 oktober jl. vond de najaarsvergadering van K.v.v. Quick Boys plaats waarbij 110 leden acte de présence gaven.

Na vaststelling of zich alleen leden onder de aanwezigen bevinden opent voorzitter Henk-Jan van Maanen om 19.00 uur de vergadering met de gebruikelijke inleiding waarin hij memoreert dat er op dit moment betrekkelijke rust heerst binnen de vereniging en constateert dat alle neuzen binnen de club dezelfde kant op wijzen. Goed te vernemen dat alles op rolletjes loopt binnen onze club. De aanwezige ereleden Wim Schaap, Jaap Sip en Jaap Paap Sip worden in het bijzonder welkom geheten waarna de berichten van verhindering (maar liefst 49 leden hebben zich formeel bij het secretariaat afgemeld) ter kennisgeving wordt aangenomen. Vervolgens wordt stilgestaan bij het overlijden van respectievelijk Herman Plug, Arie Verdoes, Gijs Krijgsman en Floor Hartog. Een viertal leden van onze vereniging welke ons het afgelopen half jaar zijn ontvallen.    

Na de opening worden zowel de notulen van de voorjaarsledenvergadering van 21 april jl. alsmede het jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016-2017 goedgekeurd en vastgesteld. Hierna wordt, m.b.v. een overzichtelijke presentatie, door penningmeester Willem van Duijn een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers 2016-2017 gegeven waarbij het goed is te vernemen dat het afgelopen verenigingsjaar met een positief resultaat kon worden afgesloten. De nauwgezette en uitgebreide toelichting geeft geen reden tot prangende vragen waarop Mikel de Jong namens de kascontrolecommissie verslag doet op de door hen gedane bevindingen en het bestuur roemt voor het feit dat nagenoeg alle aanbevelingen, voortkomend uit de kascontrole van het voorgaande verenigingsjaar, door het bestuur zijn overgenomen en uitgevoerd. Het verslag is van dienaard dat het bestuur bij acclamatie decharge kan worden verleend voor het gevoerde financiële beleid gedurende het verenigingsjaar 2016-2017. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar bewezen diensten, waarbij Kees van der Meij, wiens zittingsperiode er op zit, in het bijzonder. Jaap Hoek wordt bereid gevonden de opengevallen plek in de commissie op te vullen.      

Tijdens de bestuursmededelingen kan de voorzitter voortgang melden als het gaat om projecten op infrastructureel gebied. De facelift van de hoofdingang kan binnenkort worden afgerond en de vernieuwing van de koffieunit op het middenterrein zal versneld worden uitgevoerd. Wat betreft de renovatie van het clubhuis kan worden gemeld dat een werkgroep vorderingen boekt om van de ideeën, plannen en schetsen tot een Voorlopig Ontwerp te komen. De voorzitter attendeert haar leden op het naderende Quick Boys Gala dat op 11 november in Huis ter Duin wordt georganiseerd en, net als de voorgaande edities, ook deze keer weer een fantastische happening lijkt te gaan worden. Met oog op het 100 jarig bestaan van onze verenging zijn de eerste voorbereidingen gestart. De voorzitter meldt dat enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren in de organisatie van de viering van het eeuwfeest van harte welkom zijn en verwijst hiervoor naar de website.  

Tijdens de bestuursverkiezing wordt Dick van der Bent als kandidaat voorgesteld voor uitbreiding van het bestuur voor de functie Facilitair. Dick zal zich komende tijd m.n. bezighouden met de eerdergenoemde bouwprojecten die op ons sportpark plaatsvinden. Het voorstel van het bestuur wordt door de vergadering bij acclamatie aangenomen waarna Dick door de voorzitter van harte welkom wordt geheten en veel succes wordt gewenst met zijn bestuursfunctie.   

Vervolgens wordt door de bestuursleden commerciële zaken, facilitaire zaken en voetbalzaken m.b.v. een overzichtelijke presentatie uitgebreid verslag gedaan van de stand van zaken en de voortgang  op de hiermee gemoeide onderwerpen en projecten binnen alle geledingen van de club.  

Als te doen gebruikelijk is er ook deze vergadering aandacht voor de 60, 50, 40, en 25-jarige lidmaatschapjubilarissen waarvan deze keer liefst 47 leden de eer te beurt viel. De hierbij horende versierselen worden door voorzitter Henk-Jan van Maanen aan betrokkenen uitgereikt.

leden2_uitsnede

Naast het huldigen van de jubilarissen is de voorzitter zeer verheugd en vooral trots te kunnen melden om, na eerdere voordracht aan- en met goedkeuring van- de ledenvergadering, een drietal Quick Boys coryfeeën in de schijnwerpers te kunnen zetten. Door het bestuur wordt Bas van Dijk tot erelid van onze vereniging benoemd. Daarnaast worden Leen Aandewiel en Dirk Kuijt benoemd tot Lid van Verdienste.

leden_combi
 
Aan het eind van de vergadering wordt  door enkele leden gebruik gemaakt van de rondvraag. Alle vragen worden afdoende door de voorzitter beantwoord waarmee de vergadering om 21.00 uur kan worden afgesloten met een dankwoord voor de inbreng.  

Er kan worden terug gekeken op een vergadering die door alle aanwezigen als zeer prettig, positief en bovenal constructief werd ervaren, hetgeen het bestuur het vertrouwen geeft voor de toekomst.

Geef een reactie